Leruo la likhoho pholoho ea Basotho

Mofumahali ‘Maphakiso Lelula hotsoa Lekaleng la Temo le Kanetso ea Lijo le Limmaraka  e le mosupisi oa liphoofolo seterekeng sa Maseru o re bophelo ba motho ke temo.

Mofumahali ‘Maphakiso Lelula o nehelana ka lengolo ho moruti Leteka

Mofumahali Lelula o ne a tšetleha puo ea hae ha a koala ka molao thupelo e neng e tšoaretsoe bo ‘m’e ba 14 le bontate ba bararo eo e neng e hlophisitsoe ke kereke ea Maranatha Christian Fellowship Church ho tloha ka la 10 ho fihlela ka la 14 Pherekhong monongoaha.

Thupelo ena e koetsoe ka la 14 Pherekhong monongoaha

O boletse hore o thabetse ha bongata ba barupelluoa e le basali haholo hobane ke bona ba tšoarang thipa ka bohaleng malapeng a bona ka ho fapakana.

O supile hore leruoa la likhoho tsa nama le mahe le bobebe ka ho fitisisa e bile le ea phelisa.

“Ka leruo la bo-malitšibana motho a ka kenya bana sekolo le ho phetha mabaka a mang a lelapa. Ke tšepo eaka hore le tla khutlela malapeng e be le ntšetsapele litaba tseo le lirutiloeng ka leruoa la likhoho”, ho bolela mofumahali Lelula.

O phethetse ka hore lekala la habo le se ntse le thakhotse pokello ea mamane a batho ba ruhileng likhoho ka sepheo sa ho tla hahela Basotho selakhapane sa bomalitšibana.

Ka hona moifo oo o rupetsoeng moo ke monyetla oa bona oa hore ba hle ba ingolise haeba bana le likhoho.

Mookameli oa TKM Agricultural Support Solutions mongahli Tšiu Malefane o hlalositse hore TKM ke Kompone ea bana ba Basotho eo sepheo sa eona sa mantlha e leng ho chorisa Basotho ka litsebo tsa ho hlokomela likhoho.

“Batho ba ruha likhoho fela hobane ba na le chelete empa ba se na litsebo tsa hore na lihlokomeloa joang”, ho bolela monghali Malefane.

A re ba koetlisa batho ho hlokomela likhoho tsa mahe le nama, e le hore ba kene khoebong ena ba hlakile hantle hore na e ka ba kholela litholoana tse hlabosang joang.

“Naha ena ea motho e imetsoe ke tlhokahalo ea mosebetsi, ka hona batho ba chorileng ba tla tseba ho iqalla likhoebo tsa bona ho se pharela,” o tsoelapele mookameli oa TKM.

A re ba ithutile hore khoebong ena ho ea kopanyoa ho ea tlosoa, ‘me barupelluoa ba ne ba sa tsebe litaba tseo.

Ha ba fihla malapeng ba tla tseba ho theha likhoebo le ho fumantša babang mosebetsi.

Chelete e hoholoang ke metsi ilo reka likhoho hotsoa ho la boahelani ea tšabeha. Ka hona sepheo sa thupelo ena ke hore chelete e potolohe ka hara naha.

Nkhono ‘Mathuso Jabavu

A ipiletsa hore ho ka ba molemo hore ho be le sethole le mokoko Lesotho e le hore ha Afrika Boroa e na le mathata ka likhoho tsa bona e be Basotho ha ba amehe.

Monghali Malefane a toboketsa hore ba sebetsa ‘moho le le kompone ea Lesotho Flowere Mills, ka hona ha Lesotho le itlhahisetsa likhoho ho tla ba bonolo hore Flower Mills e hlahise lijo tsa tsona.

Barupelluoa ba tsoa libakeng tse fapakaneng ka hare ho kereke ea Maranatha joalo ka Thaba Bosiu, Mantšonyane, Ha Leqele, Matala, Ha Abia le Qoaling.

Motho a ka rupelloa leruo la likhoho ho sa tsotellehe hore na o rutehile kapa che.

A re ba memme ba lefapha la limmaraka hore ba ke ba hlalose hore na ke likhoho tse kae tse kenang ka hara naha tse etsang chelete e tšabehang, tse ling tsa tsona e bile li lebohlasoa.

A supa hore ho na le tlhoko e kholo ea moo ho habeloang likhoho teng. Ka hona a ipiletsa ho Lekala la Temo le Kanetso ea lijo le Limmaraka ho aha selakha sa likhoho ka hara naha.

A ba lebohela ha ba atlehile ho fumana malebela a leruo la likhoho.

Ha e le moeletsi oa TKM monghali Nkhabu Malefetsane ea sebetsang lekaleng la Puso ea Libaka le Borena e bile e le moeletsi oa TKM o boletse hore monghali Malefane o tšepisa hore o rata ho holisa morero ona ka ho kokota ho batšehetsi  ba lintlafatso (Development Partners).

A bontša hore ba tla kholisa bafani hore haeba mosali a na le bokhoni ba ho hlokomela khoho a ka qooba tlhekefetso.  

“Mosali ea nang le chelete oa hlompheha ha tanakeloe ke banna, empa ba mokhalla hore a ka bafa mosebetsi”, ho rialo monghali Malefetsane.

“Basali ba tšoara thipa ka bohaleng, ka hona ba matlafalitsoe haholo ka thupelo ena, hape ba tla fetoha mohlala oa seo kereke ea Maranatha  e se labalabelang ea ho ntlafatsa litho tsa eona”.

A tsoelapele ho hlalosa hore Basotho ba tsebahala ka ho etsa meralo e metle e be ha morao ba sitoa ho e phethahatsa, ‘me ke tšepo ea hae hore bana bona ba tla phethahatsa.

“Ha re ikokobetsa re amana ka thapelo re tla ba le likatleho ka mehla”, ho toboketsa moeletsi oa TKM.

“Re lokela hotsoa litloaelong tse mpe tse re libonang metseng ea rona joalo ka ho buoa mashano le ho rohaka batho ba bang ka ho bahlokisa khotso, re itšoarele ka matsoho a rona”.

A re ba filoe malebela hore ba tsebe ho iketsetsa chelete e ngata ba tsebe ho phetha mabaka, ka hona ba eo phela seo ba se rutiloeng e be mehlala e metle ka hara metse ea habo bona.

Monghali Nkhabu Malefetsane

E mong oa barupeluoa ba khale Mofumahali Molapo o supile hore sepheo sa kereke ea Maranatha ke hore balumeli baphele ‘moho ba ratane.

A re ba kile ba ruha likhoho pele ba sa rupeloa ka hona tsa shoa ka bongata ba se na litsebo, ba tsamaea ba roabala le tsona ka matlung a bona.

Thupelo ena e ba file malebela a ho hlokomela khoho ka hona ba bile le lehlohonolo le tšabehang hobane batla tseba ho li hlokomela.

A bolela hore ha motho e le setho sa TKM mmaraka ha se bothata hobane likhoho tsa bona li tla rekoa, ka hona ba liruoe ka bongata.

Nkhono ‘Mathuso Jabavu eena ha a lahlela molangoana oa hae o itse monghali Malefane o ba bokeletse moo hobane a bone hore ba ea sokola, empa ba ka atleha ka thuo ea likhoho.

A re hobane ke motho ea tsamaeang lithupelo ka mehla ‘me likhoho tsa hae li phela kaofela, ha ho mohlang a kopanang le mathata a likhoho tse shoang.

“Rona ba ka mona rea pele hobane re se re na le tsebo ea hore khoho e ka bolaoa keng, ‘me re ka thibela boemo boo joang”, ho bolela nkhono Jabavu.

A re ba se ba tseba hore ke lihase tsa ‘muso ona e saleng o qala ho khasa ka 1966, o ntseng o tataea le kajeno.

Empa monghali Malefane o ba kopantse ka hore ba tla tseba ho hoeba ‘moho ka tataiso ea hae.

Monghali Lereko Koloti oa Lesotho Flower Mills lefapheng la lijo tsa liphoofolo o itse oa leboha ha kereke e ile ea ba phutha ka sepheo sa ho bantša bofumeng.

Ba tla tseba hore ka mehla ha TKM e ba bitsitse ba hlalosetse Basotho hore na likhoho li ka feptjoa ka lijo lifeng.

“Re malala a laotsoe ha le re hloka ka linako tsohle. Hape re ntse re lebeletse hore le tlise poone etšehla ho tla hlahisa lijo tsa liphoofolo ka eona”, ho thetha monghali Koloti.

Barupelluoa ba pepesa mangolo a katleho ea bosebetsi oa matsoho a bona

Ea buileng lebitso la kereke moruti oa bacha ba kereke ea Maranatha monghali Joshua Leteka o supile hore Molimo o rata ha motho e mong le emong a atleha.

Sehlooho sa litaba tsa hae se ile sa itšetleha ka lengolo la Luka 10:27 le reng rata morena Molimo oa hao ka pelo ea hao eohle, ka kellello ea hao le ka matla a hao.

A re baruti ha ba ea lokela ho shebana fela le semoea. Ba lokela ho kenya letsoho ho tsa kellello le mosebetsi oa matsoho, e le hore motho a matlafale kellelong le ho itšebeletsa ka thata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close